Fingera

FINGERA je dochádzkový, prístupový a stravovací systém novej generácie na báze biometrie. Využíva odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre alebo RFID bezkontaktné karty a mobilnú aplikáciu. Riešenie Fingera dodáva spoločnosť Innovatrics, s. r. o., svetový líder v oblasti biometrickej technológie.

Najčastejšie kladené otázky

 • Čo to je Fingera?

  FINGERA je moderný elektronický systém, ktorý sa používa na:

  1. Prístupový systém – zaistenie bezpečnosti osôb a ich majetku; systém kontroluje prístup do našich priestorov. Na pracovisko môžu vstúpiť len zamestnanci, ktorí sú zaregistrovaní v systéme, alebo osoby, ktoré majú povolený prístup v súlade s internými predpismi. Systém neumožní neoprávneným osobám vstup do priestorov.
  2. Evidencia dochádzky – systém zaznamenáva čas prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Pomôže vám to pri zaznamenávaní neprítomnosti z dôvodu choroby alebo služobnej cesty a tiež pri správnom výpočte mzdy.

 • Ako funguje prístupový a dochádzkový systém Fingera?

  Pri vchodoch do budov sú umiestnené čítačky – tzv. prístupové terminály, ktoré označujú príchod a odchod.
  Na overenie totožnosti sa používa predovšetkým odtlačok prsta, ktorý priložíte k čítačke. Každý prst má papilárne línie, ktoré spolu vytvárajú charakteristické vzory. Tie sú pre každého človeka jedinečné. Na svete pravdepodobne neexistujú dvaja ľudia, ktorí by mali úplne rovnaké línie. Pomocou odtlačku prsta vás možno spoľahlivo odlíšiť od kohokoľvek iného.
  Podobne možno na identifikáciu použiť aj nasnímanie tváre, pretože charakteristické črty tváre dospelých sú tiež jedinečné, až na výnimky, najmä u dvojčiat.
  Prípadne môžete na prihlásenie použiť identifikačnú kartu vybavenú čipom RFID.
  Po priložení prsta, nasnímaní tváre, alebo priložení karty sa informácie porovnajú s číselnými údajmi používateľov zaregistrovanými v pamäti čítačky.
  Systém berie do úvahy skutočnosť, že odtlačok prsta alebo obraz tváre nie je nikdy úplne rovnaký (tvár alebo prst sa nepodarí priložiť vždy rovnakým spôsobom, môžete mať ešte nezahojené zranenie alebo drobné znečistenie, napríklad od pera) a vyhodnotenie prebieha s určitým percentom zhody. Ak sa toto percento bodov zhoduje, čítačka vás identifikuje a ste prihlásený. V opačnom prípade bude povolenie zamietnuté.
  Čas vášho príchodu alebo odchodu (spolu s účelom vášho odchodu) sa potom z čítačky prostredníctvom internetu prenesie na server, kde sa údaje uložia do databázy dochádzky.
  K systému sa môžete pripojiť aj na diaľku. Môžete to urobiť pomocou aplikácie, ktorú si nainštalujete do mobilného zariadenia. Dochádzku môžete spravovať, aj keď pracujete z domu alebo ste práve na služobnej ceste. Systém automaticky zaznamená nielen čas prihlásenia, ale aj vašu IP adresu a orientačnú polohu.
  Na konci mesiaca systém automaticky spracuje vašu dochádzku, ktorá sa následne odošle vedúcemu na schválenie.

 • Prečo je evidencia dochádzky potrebná?

  Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov. Presná forma záznamov nie je v Zákonníku práce stanovená. Musí však umožniť zamestnancovi preukázať všetok odpracovaný čas pri kontrole (napr. z inšpektorátu práce). Evidencia pracovného času musí byť jasná a preukazná. Tieto záznamy slúžia predovšetkým na spracovanie miezd, takže bez nich by si zamestnávateľ nielenže nesplnil svoje povinnosti, ale ani by nemohol vypočítať vašu mzdu. Záznamy musí viesť zamestnávateľ.
  Evidencia dochádzky sa potom používa na zaznamenávanie času, ktorý je zamestnanec na pracovisku, čo v praxi nemusí byť vždy totožné s pracovným časom, ale záznamy o dochádzke slúžia ako základ pre zaznamenávanie pracovného času. Okrem toho pomáha zaistiť vašu bezpečnosť na pracovisku.

 • Je biometrická dochádzka bezpečná?

  Systémy evidencie dochádzky využívajúce odtlačky prstov alebo tvárovú biometriu sú na trhu už mnoho rokov a majú perfektné  zabezpečenie.
  Spracovanie údajov sa vždy vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  Systém neumožňuje, aby sa vaše údaje používali na iné účely, než na ktoré boli vytvorené, t. j. na zaznamenávanie dochádzky a kontrolu prístupu na pracovisko. Prístup k údajom majú len zamestnanci, ktorí ich potrebujú na riadne plnenie svojich povinností; k záznamom o dochádzke teda nemá prístup každý.
  Údaje sú bezpečne uložené v cloudovom úložisku Amazon Web Services, výlučne na serveroch umiestnených v Európskej únii.
  Fotografie ani vzorky odtlačkov prstov sa neukladajú! Tieto snímky sa používajú len na identifikáciu náhodných bodov, ktoré sa prenesú do číselnej podoby a po nájdení zhody navždy zmiznú. Odtlačok prsta sa teda nedá zneužiť, rovnako ako tvár. Údaje sa v databáze uchovávajú len po dobu, po ktorú trvá dôvod ich spracovania. Vymazať ich možno najneskôr do 3 rokov po skončení pracovného pomeru.

 • Akým spôsobom spracúva Fingera biometrické dáta?

  Metóda, ktorú využíva systém FINGERA, spočíva v redukcii odtlačku prsta len na určité body. Z vybraných bodov sa vytvorí šablóna, ktorá sa matematickou operáciou spracuje do číselného formátu, tzv. hash (šifrovaný kód, ktorý nie je voľne čitateľný). Táto operácia je len jednosmerná a neumožňuje previesť číslo späť na pôvodný odtlačok prsta. Namiesto odtlačku prsta sa tak v databáze uchováva len nevysloviteľné číslo, ktoré sa nedá nijako zneužiť. Pri prihlasovaní sa potom porovná hash odtlačku prsta s údajmi zaznamenanými v databáze.
  Analogicky systém pracuje s obrazom tváre, kde sa zaznamenávajú len charakteristické črty, ktoré sa potom konvertujú na číselné vyjadrenie, z ktorého nie je možné rekonštruovať pôvodnú podobu tváre.
  Na uvedené údaje sa zároveň vzťahuje skrátené obdobie uchovávania. Likvidujú sa najneskôr nasledujúci pracovný deň po skončení pracovného pomeru alebo po zmene identifikačného prostriedku na iný.

 • Ktorý spôsob identifikácie si pre dochádzku vybrať?

  Jedným z najjednoduchších riešení na používanie systému je odtlačok prsta. Používanie odtlačku prsta je praktické a pohodlné z niekoľkých dôvodov:
  1. Úspora miesta – nemusíte so sebou stále nosiť preukaz totožnosti.
  2. Šetríte životné prostredie – nie je potrebné vyrábať a doručovať fyzické identifikačné dokumenty. Šetríte životné prostredie (a peniaze, ktoré na ne vaša spoločnosť vynakladá). 
  3. Úspora času – odtlačok prsta máte vždy „na dosah ruky“, nemôžete ho zabudnúť, stratiť alebo náhodne poškodiť.
  Plnohodnotnou alternatívou odtlačku prsta môže byť biometria tváre, ktorá má podobné výhody.
  Keďže sa však odtlačok prsta aj obraz tváre považujú za biometrické osobné údaje, na ich použitie na účely dochádzky a evidencie pracovného času je potrebný písomný súhlas.
  Okrem odtlačku prsta alebo obrazu tváre však môžete na identifikáciu použiť aj kartu s čipom RFID.