Politika ochrany osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Innovatrics, s.r.o. kľúčová.

Vzhľadom na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES („GDPR“), spoločnosť Innovatrics prijíma túto politiku ochrany osobných údajov.

V tomto dokumente sa dozviete:

 1. Kde nás môžete kontaktovať ohľadom otázok o spracovávaní osobných údajov
 2. Ako spracovávame osobné údaje v nasledovných situáciách:
  1. keď navštívite našu webstránku fingera.com
  2. keď s nami komunikujete napr. prostredníctvom kontaktného formulára, chatu alebo elektronicky;
  3. keď sa prihlásite na odber nášho newslettera;
  4. keď sťahujete alebo prezeráte niektoré materiály na webstránke fingera.com
  5. keď používate naše podporné služby na webstránke fingera.com
  6. keď využívate naše FINGERA Call centrum.

1. Aké sú Vaša práva ako dotknutej osoby

Upozorňujeme, že naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o týchto pravidlách.

I. Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Prevádzkovateľom je spoločnosť Innovatrics, s.r.o., so sídlom: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 280 712, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 39481/B.

Ak s nami chcete vo veci otázok ochrany osobných údajov komunikovať, použite prosím nasledovné kontakty:

E-mail: gdpr@innovatrics.com

Pošta – kontaktná adresa: Innovatrics, s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

II. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať.  Naša webová stránka používa súbory cookies  – ďalšie informácie o súboroch cookie získate kliknutím na naše zásady používania súborov cookies.

 • Komunikácia prostredníctvom webstránky (napr. využitím kontaktného formulára, chatu alebo elektronicky)

Ak s nami prostredníctvom stránky www.fingera.com komunikujete (prostredníctvom chatu, e-mailu, zaslaním elektronickej správy), dostávame Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, príslušnosť k zamestnávateľovi, pracovná pozícia a pod.). Máme za to, že tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, na základe svojho predchádzajúceho uváženia, a že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne.  Spracovanie vašej korešpondencie je naším oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a o tento právny základ opierame naše právo na spracovanie Vašich osobných údajov. Tiež predpokladáme, že zaslaním takejto korešpondencie očakávate a súhlasíte s tým, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť. Vaše osobné údaje získané týmto spôsobom sú spracovávané iba po dobu účelu ich spracúvania, najdlhšie po dobu 12 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie. Pasívny prístup k vašim osobným údajom môžu mať sprostredkovatelia, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje pri poskytovaní služieb a medzi ktorých patria najmä poskytovatelia webhostingu (servery v Nemecku) a správca webových stránok. Na e-mailovú komunikáciu používame služby spoločnosti The Rocket Science Group LLC d / b / a Mailchimp („Mailchimp“) so sídlom v Atlante v USA. 16. júla 2020 SDEÚ zrušil štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA. Mailchimp však zaručuje, že bude naďalej chrániť údaje z EHP a zmluvne sa zaviaže k prenosu a spracovaniu všetkých údajov svojich používateľov z EÚ a Spojeného kráľovstva v súlade so štandardnými zmluvnými doložkami, ktoré sa automaticky uplatňujú v súlade s dodatkom o spracovaní údajov spoločnosti Mailchimp (https: / /mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/). Proti spracovávaniu na základe oprávneného záujmu majú dotknuté osoby právo namietať podľa čl. 21 GDPR na našich kontaktných údajoch uvedených vyššie.

 • Newsletter

Na našej webstránke máte príležitosť prihlásiť sa na odber nášho newslettera (noviniek), v ktorom zasielame informácie o našich novinkách, ponukách, informácie o našom produkte, našej spoločnosti alebo iné obchodné informácie týkajúce sa našich produktov a/alebo služieb.  Ak sa prihlásite na odber newslettera, spoločnosť Innovatrics, s.r.o. dostane Vašu e-mailovú adresu, ktorú v požiadavke na odber uvediete.  Prihlásenie sa na odber newslettera nie je Vašou zákonnou povinnosťou a je úplne dobrovoľné. Budeme predpokladať, že údaje, ktoré poskytnete pri prihlásení na odber, sú správne a aktuálne. Právnym základom pre spracovanie je Váš súhlas, ktorý potvrdíte začiarknutím políčka a následne ho potvrdíte kliknutím na odkaz v e-maile, ktorý vám bude zaslaný ihneď po prihlásení na odber. Účelom spracovania je náš priamy marketing – teda zasielanie obchodných informácií, ako je opísané vyššie. Prihlásením sa na odber noviniek zároveň vyjadrujete súhlas s tým, že Innovatrics, s.r.o. vám bude zasielať newsletter e-mailom. Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však po dobu piatich rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese: Innovatrics, s.r.o., Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, alebo e-mailom na alebo priamo kliknutím na osobitný odkaz v každom doručenom newsletteri. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osobitne upozorňujeme, že podľa článku 21 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Zrušenie odberu noviniek bude dostupné v každom prijatom newsletteri.  Prístup k vašim osobným údajom môžu mať sprostredkovatelia, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje pri poskytovaní služieb a medzi ktorých patria najmä poskytovateľ webhostingu (servery v Nemecku), poskytovateľ e-mailovej platformy (Mailchimp – pozri vyššie) a správca webových stránok.

 • Sťahovanie alebo prezeranie materiálov na našej webovej stránke („obsah“)

Pravidelne vynakladáme značné množstvo našich prostriedkov na vytváranie špecializovaného obsahu pre našich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Takýto obsah predstavuje jedinečné riešenia, obsahuje naše know-how a pokyny, ako funguje náš biometrický softvér. Za účelom bezplatného prístupu alebo prezerania takéhoto obsahu môžeme požadovať Vaše osobné údaje – meno, názov spoločnosti a e-mail. Osobné údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (na vybavenie Vašej žiadosti o prezeranie / sťahovanie obsahu umiestneného na našej webovej stránke). Upozorňujeme, že obsah je chránený autorskými právami podľa Podmienok používania webstránky a zobrazením alebo stiahnutím obsahu nezískavate žiadne vlastnícke práva ani autorské práva k obsahu; je vám udelená iba obmedzená nevýhradná licencia – právo na prezeranie / sťahovanie obsahu (podľa toho, čo sa aplikuje) výlučne pre Vaše osobné potreby, na nekomerčné účely, pri dodržaní všetkých podmienok a obmedzení vyplývajúcich z autorských práv a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä nesmiete kopírovať, nahrávať, prenášať, prevádzať, distribuovať, prekladať, zverejňovať, predávať, prenajímať, upravovať, prispôsobovať, napodobňovať, sublicencovať alebo používať obsah na iné účely, ako na prijímanie informácií z nich pre Vaše vlastné potreby). Pasívny prístup k Vašim osobným údajom môžu mať sprostredkovatelia, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje pri poskytovaní služieb, medzi ktorých patria najmä poskytovatelia webhostingu (servery v Nemecku) a správca webových stránok. Vaše osobné údaje sa spracúvajú iba po dobu účelu ich spracúvania, a to najviac 4 roky po stiahnutí / zobrazení obsahu.

 • Využívanie podporných služieb na webstránke fingera.com

 Existujúcim klientom môže byť udelený prístup do našej sekcie podpory na www.fingera.com, kde poskytujeme konkrétne informácie a technickú pomoc našim klientom. Za účelom prístupu do sekcie podpory budú klientovi poskytnuté prihlasovacie údaje a údaje o hesle, ktoré by mala používať osoba/osoby, ktoré budú oprávnené požadovať/pristupovať k našim službám v mene klienta.  Spracovávané osobné údaje sú meno, priezvisko, názov spoločnosti, pracovná pozícia, telefónny a e-mailový kontakt, profilová fotografia (ak je poskytnutá), rola používateľa, heslo a prihlasovacie údaje. Tieto osobné údaje budeme spracúvať iba na účely poskytovania podpornej služby, a to na vašu žiadosť /na žiadosť oprávnenej osoby. Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR (zmluva) alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (je našim oprávneným záujmom spracúvať osobné údaje zamestnancov našich zákazníkov, ktorí môžu požadovať/využívať naše služby v mene nášho klienta).  Prístup k osobným informáciám môžu mať sprostredkovatelia, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní služieb, medzi ktorých patria najmä poskytovatelia webhostingu (servery v Nemecku) a správca webových stránok. Osobné údaje sa spracúvajú iba po dobu účelu ich spracúvania, t.j. dovtedy, kým existuje potreba podpory na strane klienta resp. kým trvá naša povinnosť poskytovať servisnú službu. Proti spracovávaniu na základe oprávneného záujmu majú dotknuté osoby právo namietať podľa čl. 21 GDPR na našich kontaktných údajoch uvedených vyššie.

 •  Využívanie FINGERA Call centra

Pre našich klientov sme zriadili Call centrum, kde poskytujeme servisnú podporu súvisiacu s produktom FINGERA. Aby sme našim klientom poskytli podporu a servisné služby čo najlepšie, najrýchlejšie, najefektívnejšie a najkvalitnejšie (najmä skrátenie reakčnej doby na požiadavku klienta, eliminácia chybovosti pri prepise problému, alokácia problému priamo špecialistovi a tým zrýchlenie poskytnutia služby), hovory v Call centre sú nahrávané. O nahrávaní sú dotknuté osoby informované ohlásením na začiatku volania. Spracovávame hlasový záznam rozhovoru, údaje uvedené v rozhovore, ďalej identifikačné údaje volajúceho, jeho príslušnosť ku klientovi, číslo, z ktorého je volané, čas a miesto volania. Tieto osobné údaje budeme spracúvať iba na účely poskytovania požadovanej služby prostredníctvom Call centra. Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (je našim oprávneným záujmom poskytovať klientom kvalitné služby a riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, ako aj záujem na zabezpečení konkurencieschopnosti spoločnosti).  Prístup k osobným údajom môže  mať sprostredkovateľ, s ktorým spolupracujeme – poskytovateľ služby Call centra CloudTalk, s.r.o., IČO: 46817832. Nahrávky sú uchovávané po dobu 3 mesiacov, ostatné osobné údaje sa spracovávajú dovtedy, kým existuje potreba podpory na strane klienta resp. kým trvá naša povinnosť poskytovať servisnú službu. Proti spracovávaniu na základe oprávneného záujmu majú dotknuté osoby právo namietať podľa čl. 21 GDPR na našich kontaktných údajoch uvedených vyššie.

III. Vaše práva

 Innovatrics nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo

(i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k Vašim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie o tom, či sa údaje spracúvajú alebo nie, kategórie spracovávaných údajov, účel spracúvania, zdroj údajov a doba uchovávania);

(ii) na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov;

(iii) na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nepresné alebo nezákonne spracovávané);

(iv) získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR;

(v) ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;

(vi) vzniesť námietku v prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR (najmä proti spracovávaniu na účely oprávnených záujmov, priameho marketingu);

(vii) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR.

Svoje práva uplatníte na našich kontaktných údajoch uvedených vyššie.

Ak sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv alebo že došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.skstatny.dozor@pdp.gov.sk.

***

Táto POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV sa riadi slovenským právom (bez ohľadu na kolízne normy). Túto POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny na úseku ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.