Spracovanie údajov

Technické opatrenia prijaté v systéme FINGERA

Technológie používané na ukladanie osobných údajov

AWS RDS a AWS S3 poskytované spoločnosťou Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Viac informácií o bezpečnosti RDS a S3:

Encrypting Amazon RDS resources – Amazon Relational Database Service

Setting default server-side encryption behavior for Amazon S3 buckets – Amazon Simple Storage Service

Ochrana pred neoprávneným prístupom

Údaje prenášané verejnou sieťou sú šifrované pomocou všeobecne akceptovaných technológií, napr. TLS 1.2 a vyššie.
Uložené údaje (data on rest) sú šifrované pomocou všeobecne akceptovaných šifier, napr. AES-256.
Pravidlá prístupu k údajom je možné definovať v systéme Fingera na úrovni skupín, rolí a používateľských účtov.

Riadenie zraniteľnosti

Objavené zraniteľnosti sa prioritizujú na základe ich závažnosti a potenciálneho vplyvu.
Včas sú implementované vhodné opatrenia na nápravu zistených zraniteľností.
Po implementácii nápravných opatrení sa systémy a aplikácie pretestujú, aby sa zabezpečilo, že zraniteľnosti boli úspešne odstránené.

Zálohovanie

Sú vytvárané pravidelné zálohy.
Zálohy by sa uchovávajú na bezpečnom mieste, ktoré nie je prístupné neoprávneným osobám.
Zálohy sú šifrované pomocou všeobecne akceptovaných šifier, napr. AES-256.

Dostupnosť

Implementujeme redundanciu systémov a infraštruktúry, aby sme v prípade výpadku minimalizovali prerušenia prevádzky.

Likvidácia dát

Prebieha automatizovaným procesom, po uplynutí vopred dohodnutej lehoty po ukončení spolupráce.