Podmienky používania webstránky

Prevádzkovateľom stránky WWW.FINGERA.COM (ďalej tiež len „Stránka“) je spoločnosť :

 • Innovatrics, s.r.o.
 • so sídlom: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, Slovenská republika,
 • IČO: 36 280 712,
 • registrovaná v Slovenskej republike, v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 39481/B

(ak sa v týchto PODMIENKACH POUŽÍVANIA uvádza „my“, myslí sa tým Innovatrics, s.r.o.).

Ak máte na nás akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím tu:
E-mail: gdpr@innovatrics.com

Táto webová stránka sa používa na zvýšenie povedomia o produkte FINGERA a značke Innovatrics, na predstavenie spoločnosti, jej služieb, produktu FINGERA, noviniek v oblasti aplikácie biometrie a slúži tiež ako platforma pre komunikáciu s existujúcimi a potenciálnymi klientmi s cieľom získať nové obchodné príležitosti.

KAŽDÝM PRIHLÁSENÍM SA NA STRÁNKU WWW.FINGERA.COM  A KAŽDÝM VYUŽÍVANÍM STRÁNKY WWW.FINGERA.COM A JEJ SUBDOMÉN (NAJMÄ VSTUPOM NA STRÁNKU, PREHLIADANÍM JEJ OBSAHU, VYUŽÍVANÍM REGISTRAČNÝCH ALEBO KOMUNIKAČNÝCH FORMULÁROV, SŤAHOVANÍM AKÝCHKOĽVEK MATERIÁLOV A POD.) SÚHLASÍTE S NASLEDOVNÝMI ZÁVÄZNÝMI PODMIENKAMI JEJ POUŽÍVANIA A ZAVÄZUJETE SA ICH DODRŽIAVAŤ.

TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA SA VZŤAHUJÚ NA VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV STRÁNKY WWW.FINGERA.COM (ĎALEJ LEN „VY“).

AK S NIEKTOROU Z TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE ALEBO NESPĹŇATE PODMIENKY UVEDENÉ ĎALEJ V TEXTE, NEPOUŽÍVAJTE STRÁNKU WWW.FINGERA.COM. PREVÁDZKOVATEĽ STRÁNKY NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY ANI UJMY, KTORÉ VÁM ALEBO TRETÍM STRANÁM VZNIKNÚ ALEBO MÔŽU VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU KU STRÁNKE ALEBO NESPĹŇANIA KTOREJKOĽVEK Z PODMIENOK JEJ POUŽÍVANIA.

TÁTO STRÁNKA POUŽÍVA COOKIES. Viac sa dozviete v našej informácii o Cookies.

POUŽÍVANÍM STRÁNKY VYHLASUJETE A STE SI VEDOMÝ/VEDOMÁ, ŽE:

 • Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov. Používaním Stránky potvrdzujete, že máte plnú spôsobilosť na právne úkony a že k Vášmu úkonu nie je potrebný súhlas Vášho zákonného zástupcu;
 • Stránka a jej obsah podlieha ochrane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ochrane podľa autorského práva. Stránka (ani žiadna jej časť) nesmie byť kopírovaná, ani inak užívaná spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami či všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 • Ste si dôsledne prečítali našu POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ;
 • Ste si dôsledne prečítali a budete dodržiavať tieto PODMIENKY POUŽÍVANIA vrátane ich prípadných doplnení a zmien uverejnených na stránke FINGERA.COM.

Povinnosti používateľa

Ako používateľ Stránky sa zaväzujete dodržiavať nasledovné podmienky:

 • je zakázané používať Stránku alebo jej obsah na: (a) akýkoľvek nezákonný účel; (b) nabádanie ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych činoch; (c) porušovanie akýchkoľvek právnych predpisov, pravidiel, zákonov alebo nariadení; (d) porušovanie alebo ohrozovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných; (e) obťažovanie, zneužívanie, urážanie, poškodzovanie, hanobenie, ohováranie, znevažovanie, zastrašovanie alebo diskrimináciu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) predkladanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií; (g) nahrávanie alebo prenášanie červov, malware, trójskych koní alebo vírusov alebo akéhokoľvek iného typu škodlivého kódu, softvéru alebo iného kódu deštruktívnej povahy; (h) zhromažďovanie alebo sledovanie osobných informácií ostatných; (i) šírenie spamu, phishing, pharming, spidering, crawling alebo scraping; (j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; a tiež je (k) zakázané zasahovať do bezpečnostných prvkov Stránky alebo ich obchádzať. Zaväzujete sa odškodniť Innovatrics, jeho spoločníkov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, za akékoľvek ujmy, nároky alebo požiadavky vrátane akýchkoľvek nárokov akejkoľvek tretej strany (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie) vyplývajúce z Vášho porušenia týchto Podmienok alebo z Vášho porušenia zákona alebo práv tretej strany;
 • zaväzujete sa, že všetky informácie, ktoré nám prostredníctvom stránky zašlete alebo zverejníte (ak je to na Stránke možné), ste získali zákonným spôsobom a nebudete poskytovať žiadne informácie, ktoré by mohli (a) porušovať autorské práva, ochranné známky, patenty alebo iné práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby; (b) akýmkoľvek spôsobom porušovať právo ktorejkoľvek osoby na súkromie; (c) znevažovať iné osoby na základe pohlavia, národnostného pôvodu, rasy, triedy, etnického pôvodu, náboženstva, orientácie, identity alebo zdravotného postihnutia, (d) obsahovať materiál určený na zastrašovanie, podnecovanie násilia, podporu alebo podporu hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd osôb; e) byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • nesmiete zasahovať do softvéru Stránky, nesmiete kopírovať, upravovať, spätne analyzovať, prispôsobovať alebo hackovať naše stránky alebo naše služby;
 • nesmiete vytvoriť alebo upraviť inú webovú lokalitu tak, aby nesprávne naznačovala, že je spojená so Stránkou alebo našimi inými webovými stránkami;
 • nesmiete vytvárať hypertextové prepojenia obsahujúce odkazy na našu Stránku bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu,
 • nesmiete používať naše logá, ochranné známky ani iné chránené označenia;
 • nesmiete reprodukovať, duplikovať alebo kopírovať ktorúkoľvek časť tejto Stránky bez nášho výslovného písomného dovolenia;
 • ak sa na Stránke nachádzajú materiály určené na stiahnutie alebo prezeranie, Vaša licencia na použitie týchto materiálov je nevýhradná a prísne obmedzená; ste povinný tieto materiály využívať výlučne pre svoje osobné potreby, na nekomerčné účely a zároveň dodržiavať všetky podmienky a obmedzenia vyplývajúce z autorského práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov (nesmiete najmä kopírovať, nahrávať, prenášať, distribuovať, prekladať, zverejňovať, predávať, prenajímať, upravovať, prispôsobovať, napodobňovať, sublicencovať alebo používať materiály na iné účely, ako je získavanie informácií z nich pre Vaše vlastné potreby). Beriete na vedomie, že napriek maximálnej snahe o bezpečnosť materiálov nachádzajúcich sa na Stránke, prevádzkovateľ Stránky neručí a nezodpovedá za bezpečnosť programov a materiálov nachádzajúcich sa na Stránke pre účely stiahnutia a používania používateľmi. Materiály sťahujete zo Stránky na vlastnú zodpovednosť a mali by ste si preveriť, či neobsahujú škodlivé kódy (najmä vírusy, malware, spyware a pod.); Tiež Vás týmto informujeme, že sťahovanie alebo sledovanie určitých materiálov špecializovanej povahy alebo obsahujúcich naše know-how môže byť sprístupnené až po zadaní vášho mena, obchodného mena spoločnosti, ktorú zastupujete, a Vašej e-mailovej adresy.
 • pri využívaní a využívaním Stránky nesmiete porušovať žiadne všeobecne záväzné právne predpisy vo Vašej jurisdikcii;
 • súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Innovatrics, s.r.o. za všetky škody a ujmy jej vzniknuté (vrátane ušlého zisku, uložených sankcií, súdnych trov, náhrad odmien advokátov a pod.) v dôsledku porušenia z Vašej strany (vrátane Vašich zástupcov, zamestnancov, štatutárnych orgánov a pod.) ktorejkoľvek z týchto PODMIENOK POUŽÍVANIA.

Stránka WWW.FINGERA.COM je k dispozícii pre používanie „tak ako je“, bez akýchkoľvek záruk či ubezpečení. Nezaručujeme najmä, že Stránka, produkty či služby na nej uvedené, budú spĺňať Vaše špecifické požiadavky, predstavy alebo budú k dispozícii neprerušene, či na bezpečnom, spoľahlivom alebo bezchybnom základe. Na Stránke sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nedostatky alebo nepresnosti, ktoré sa môžu týkať popisov, špecifikácií, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za prepravu, prepravných časov a dostupnosti produktov. Vyhradzujeme si právo opraviť chyby, nepresnosti alebo nedostatky a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na Stránke. Napriek tomu nie je možné zabezpečiť, že údaje na Stránke sú vždy aktuálne a úplné.

Informácie zverejnené na Stránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, technickej ani inej odbornej povahy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou alebo chybnosťou informácií uvedených na Stránke.

Prevádzkovateľ Stránky ani žiadna iná osoba podieľajúca sa na poskytovaní služieb na Stránke nezodpovedá za žiadne škody, ujmy, straty, ušlý zisk, ani za následné, vedľajšie alebo mimoriadne škody spôsobené využívaním Stránky, nesprávnym alebo nedovoleným používaním Stránky, nedostupnosťou Stránky, nemožnosťou používať Stránku, chybou na strane používateľa alebo prevádzkovateľa Stránky, stratou či poškodením dát, záznamov, či odmietnutím alebo zrušením prístupu na Stránku z akéhokoľvek dôvodu.

Odkazy na tretie strany.
Odkazy na našej Stránke Vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za obsah takýchto stránok a nezodpovedáme ani za materiály, produkty alebo služby tretích strán. Nezodpovedáme za žiadne ujmy  alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, obsahu alebo uskutočnenie iných transakcií v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a politiky tretích strán a uistite sa, že ste im porozumeli skôr, než začnete vykonávať akúkoľvek transakciu. Reklamácie, sťažnosti alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán musia byť smerované na túto tretiu stranu.

Rozhodné právo a právomoc.
Používanie Stránky sa riadi slovenskými právnymi predpismi (bez ohľadu na kolízne normy). Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto PODMIENOK POUŽÍVANIA podliehajú výhradnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky.