Dochádzkové udalosti: elektronické, ústne a písomné formy žiadostí

Pýtame sa odborníka na najčastejšie otázky, ktoré trápia našich klientov. Tento mesiac sa pozrieme na to, akou formou je potrebné evidovať dochádzkové udalosti.

Otázka: Akú formu vyžaduje zákon, aby zamestnávateľ mohol vyhovieť žiadosti zamestnanca o návštevu lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka a podobne?

Odpoveď: Žiadnu formu nevyžaduje!

Ak sú splnené podmienky na strane zamestnanca, zamestnávateľ nemá vôbec oprávnenie rozhodovať sa, či zamestnanca uvoľní alebo neuvoľní.

Zákon stanovuje striktne: „Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno …, “ pričom každé takéto „voľno“ má svoje podmienky, ktoré musia byť splnené. Napr. v súvislosti s poskytnutím voľna na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení musia byť splnené tieto podmienky:

I. náhrada mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku
a
II. vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Každá prekážka na strane zamestnanca má svoje špecifiká, ktoré stanovuje Zákonník práce v ustanovení § 136 a nasl. Napríklad je to:

  • presne špecifikovaný počet dní, pri ktorých má a pri ktorých nemá zamestnanec nárok na náhradu mzdy
  • splnenie konkrétnych okolností a skutočností napr. vykonanie určitého úkonu nie je možné mimo pracovného času
  • skutočnosť, ktorá musí nastať ako napr. svadba, pohreb a pod.

Forma žiadostí

Právna úprava nám však nedefinuje formu ako má o voľno (s náhradou alebo bez náhrady mzdy) zamestnanec požiadať zamestnávateľa.

Môže to byť teda:
a) ústne,
b) písomne bez formy,
c) písomne s predpísanou formou
 (žiadosť, formulár a pod.) alebo
d) elektronicky napr. na emailový kontakt zamestnávateľa.

Vždy odporúčam a klientom aj spracovávam internú smernicu zamestnávateľa, ktorá stanovuje presné pravidlá najmä, kedy požiadať, ako má vyzerať žiadosť, forma jej podania (napr. vyplnená žiadosť sa doručí najbližšiemu nadriadenému), spôsob preukazovania zo strany zamestnanca (napr. akceptuje sa 4 hod na deň; celý deň len v prípade dodržania „kľudového režimu“ po potvrdení lekárom príp. iných objektívnych skutočností), a pod.

Zákon rovnako tak nestanovuje spôsob, formu a dĺžku uchovávania takýchto žiadostí. Uvedené pravidlá tiež zahŕňame do internej smernice zamestnávateľa aj kvôli pravidlám GDPR a pod. Zamestnávateľovi potom stačí len plniť pravidlá, ktoré sme zadefinovali v takomto internom predpise, a nemusí hľadať riešenia v paragrafoch zákonov.

Odpovedal
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
zakladateľ a vedúci advokát
Advokátska kancelária Lukajka & Partners s. r. o.
www.aklp.sk
office@aklp.sk